“Youth-Bank” կազմակերպության ՛՛Մաքուր միջավայրը որպես առողջ կենսակերպի սկիզբ՛՛ նախագիծը անցկացրեց Ղալաչայի տարածքի մաքրման աշխատանքներ: (more…)...
Read more